Smluvní strany

Prodávajicí:

RKN, s.r.o., Radniční 133/1, 370 01, České Budějovice 1, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22400

Kupující: 

Fyzická či právnická osoba, která projeví odesláním objednávky, zasláním faxu, e-mailem, nebo telefonicky svou vůli zakoupit zboží od prodávajícího a zaplatit dohodnutou cenu + dopravné a balné činí 115,-bez DPH/ jedna objednávka/ v rámci ČR. Na Slovensko je dopravné a balné 300,- bez DPH/ jedna objednávka. K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího vyjadřující zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno i objednávkou z webu. Každá objednávka musí být zpětně potvrzena. Za potvrzení objednávky se nepovažuje informativní email o přijetí objednávky. Prodávající potvrdí do 24 hodin přijetí objednávky, cenu objednávky a dostupnost objednávky, tzn. zašle e-mail kupujícímu a informuje o tom, zda je zboží skladem, není-li pokusí se zajistit odpovídající náhradu za obdobných podmínek, ale vyžádá si souhlas kupujícího. Zákazník muže zrušit objednávku pouze není-li prodávající schopen dodat požadované zboží do 7dnů po předpokládaném termínu dodání.

Dodací lhůty a způsob platby:

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu hned po potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 7 dnů, pouze u netradičních rozměrů je termín individuální. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající po potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlení se o slíbeného termínu dodání o 3 pracovní dny. Zboží se platí při předání, zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu zboží. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího.

Odpovědnost za vady:

Odpovědnost za vady Prodávající odpovídá za vady zjištěné při předání zboží. O těchto musí kupující informovat prodávajícího písemně do 7 dnů. Za vady zjištěné později a nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce. Pokud Vám přijde zboží v balíku a bude balík či obal nějakým způsobem poškozený např. mechanickými vlivy, sepište na místě protokol s přepravní službou o téhle skutečnosti a neprodleně nás kontaktujte. Balík nepřebírejte, vyhnete se zdlouhavým reklamacím. Záruční lhůta je 24 měsíců. Nepoužité zboží je možno na náklady kupujícího vrátit prodávajícímu do 14dnů, tento poukáže kupujícímu celou částku zpět do 7dnů od vrácení zboží na adresu prodejce.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Objednávka obsahuje druh zboží, způsob doručení, místo doručení, cenu objednaného zboží a hlavně celou adresu doručení včetně tel. kontaktu..

Reklamace:

 1. Záruční doba činí 24 měsíců
 2. Uplatní-li zákazník během záruční doby důvodně vadu, má nárok
  a) na výměnu vadného výrobku za bezvadný, jde-li o vadu neodstranitelnou
  b) na bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu ostranitelnou
  c) na přiměřenou slevu z ceny
  d) na zrušení smlouvy, dojde-li k opakované oprávněné reklamaci
 3. O tom bude-li se postupovat dle 2a,b,c, rozhoduje naše firma
 4. Zákazníkovi lze do vyřešení reklamace zapůjčit bezplatně náhradní výrobek. V případě neoprávněné reklamce je zákazník povinen uhradit opotřebení zapůjčeného výrobku.
 5. Záruka se nevztahuje na případy kdy
  a) bylo obutí, obnova nebo oprava prováděnou neodbornou firmou
  b) není-li k disposici výrobní číslo nebo značka výrobku
  c) nebyly dodrženy předepsané podmínky, technické návody a pokyny
  d) výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení v rozporu s předpisy
  e) výrobek byl poškozen vnějšími mechanickými vlivy
  f) byl výrobek poškozen nepřiměřeným zacházením, nehodou nebo podobným způsobem nebo běžným opotřebením
 6. Reklamaci zákazník uplatňuje u naší firmy v Praze nebo v Č. Budějovicích. Reklamovaný výrobek musí být odevzdán nebo zaslán spolu s písemnou reklamací podepsanou spotřebitelem. Výrobky za které byly dodány náhrady se stávají naším vlastnictvím.
 7. O vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn bez zbytečného odkladu. Bude-li reklamace posouzena jako neoprávněná a zákazník si do 30ti dnů ode dne kdy obdrží vyrozumění výrobek nepřevezme zpět, bude výrobek sešrotován.
 8. K výrobku máme zadržovací právo až do úplného zaplacení kupní ceny
 9. Pneu do 4let od výroby se považuje za normální zboží, starší 4let se mohou vyskytnout v doprodejích.